Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Triggerpoints, Fysio en Manuele therapie van Drempt

Wat doen wij?

Wij hebben de volgende therapie in huis

 • Algemene Fysiotherapie
 • Manuele Therapie
 • Triggerpoints
 • Kaakklachten

Kwaliteit

Kwaliteit vinden is bij Triggerpoints, Fysio en Manuele therapie van Drempt erg belangrijk. Uw therapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

Wat wordt er van u gevraagd ?

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen wordt het volgende van u gevraagd:

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.
 • Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

Patiëntenregistratie

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk.

Vergoeding van behandelingen

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. De  praktijk heeft geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar daarom ontvangt u de nota. Deze kunt u bij de zorgverzekeraar indienen. Ook de behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut .

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door de V.V.F. bij de arrondissements- rechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992 zijn gedeponeerd.

Aansprakelijkheid eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.

Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.fysiovandrempt.nl  of kom langs; wij zijn u graag van dienst!

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie van Drempt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

De praktijk streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie van Drempt neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF .
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030-2661661

Privacyreglement

Als Triggerpoints, Fysio en Manuele Therapie van Drempt is de praktijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Reglement
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Triggerpoints, Fysio en Manuele Therapie van Drempt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde; declaratie met de zorgverzekeraars
– Communicatie met andere zorgverleners over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Triggerpoints, Fysio en Manuele Therapie van Drempt de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; tussenvoegsel; achternaam; geboortedatum; geslacht; BSN nummer; telefoonnummer; adres; e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Triggerpoints, Fysio en Manuele Therapie van Drempt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de 15 jarige verplichting om patiënten gegevens te bewaren en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling en worden in het medisch dossier opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de praktijk.

Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

Verstrekking aan derden
De praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Ook niet aan naaste familie. Tevens bij overlijden worden deze gegevens niet openbaar gemaakt.
Met deze verwerkerspartijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.

Minderjarigen
De praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Bewaartermijn
Triggerpoints, Fysio en Manuele Therapie van Drempt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Deze gegevens blijven 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Recht op vernietiging.
U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie van Drempt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– De praktijk hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– De medewerkers pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– De praktijk maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– De medewerker is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Mag de praktijk uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met de praktijk op!

Contactgegevens
Triggerpoints, Fysio en Manuele Therapie van Drempt
Tullekenshof 1
6666 EC Heteren
Tel: 06-19107678.
info@fysiovandrempt.nl

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken

5 Huisregels

Omdat er in de praktijk meerdere patiënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

6 Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s rechtstreeks aan de client wordt gezonden. De client is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw fysiotherapeut.

 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
Van Drempt

Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie

Tullekenshof 1
6666EC Heteren
0619107678
info@fysiovandrempt.nl

 

Openingstijden
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 18:00 uur